DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING

Denna dataskyddsbeskrivning gäller FVM-Service Ab och förverkligandet av elektroniska tjänster.

I den här dataskyddsbeskrivningen/integritetspolicyn går vi igenom varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är vid behandlingen av dina personuppgifter då du besöker våra webbsidor, vid kontakttagande och användning av våra produkter.

Vi respekterar ditt integritetsskydd och förbinder oss att skydda personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagen.

Denna dataskyddsbeskrivning är senast uppdaterad 31.3.2023.

1. Personuppgiftsansvarig

FVM-Service Ab (nedan ”vi”, ”oss” eller ”FVM”)
1910376-3
Movägen 7
68600 Jakobstad
Finland

Telefonnummer:
06 781 0520

Webbplats:
https://fvm.fi/

Som den personuppgiftsansvarigas kontaktperson fungerar Tom Gäddnäs tom@fvm.fi.

2. Registrets namn

FVMs kund- och användarregister (nedan ”Register”).

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens omfattning

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter i vårt Register endast för de ändamål som vi har definierat på förhand och vi försäkrar oss alltid om att vi har en laglig grund för att spara och behandla personuppgifter.

Personuppgifterna i vårt Register används främst för att erbjuda produkter, kundkommunikation, affärsplanering och affärsutveckling, hantering, underhåll och utveckling av kundrelationer samt förbättring av användarupplevelser. Gällande förbättringen av användarupplevelser avses främst upprätthållandet och utvecklandet av hemsidorna i syfte att säkerställa fungerande hemsidor (mer information om cookies hittar du längre ner i dokumentet).

Behandling av personuppgifter sker med utgångspunkt i ditt samtycke, fullföljande av beställning och därmed ingånget avtal, iakttagande av lagstadgade skyldigheter (till exempel bokföring och beskattning) och våra berättigade intressen.

När det gäller marknadsföring av våra produkter eller annan information om vårt företag är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt berättigade intresse att främja vår verksamhet och vårda kundförhållandena.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse att vårda kundförhållanden och få nya kunder.

I samband med kontaktförfrågningar via exempelvis olika kanaler på sociala medier såsom Facebook och Instagram samt via e-post och textmeddelanden vi oss att inte behandla några som helst känsliga uppgifter i olika kanaler på sociala medier.

När du, i egenskap av användare av olika kanaler på sociala medier, har godkänt användarvillkoren för respektive kanal och använder kanalen i fråga är du personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för din personliga information hos en registrerad användare av en eller flera kanaler på sociala medier och förbinder oss således inte heller att skydda sådan information.

4. De här uppgifterna samlar vi in

På vår webbplats kommer vi att behöva samla in personliga uppgifter vid användning av vissa funktioner. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i vårt Register gällande de ändamål som avses i punkt 3 ovan:

Kontaktformulär

För att kunna skicka information via ett formulär på hemsidan måste du godkänna att den information du lämnar behandlas i enlighet med det som står skrivet i det här dokumentet. Godkännande ges genom att kryssa i den ruta som länkar till den här integritetspolicyn/dataskyddsbeskrivningen.

När du besöker vår webbplats skapas en krypterad anslutning (HTTPS) mellan webbplatsen och besökarens webbläsare. Det innebär att den information som lämnas in t.ex. via ett formulär inte kan avläsas av någon obehörig när informationen överförs från webbläsaren till webbplatsen.

Cookies

Vår webbplats och de tredjepartstjänster vi använder lagrar cookies i din webbläsare, förutsatt att du valt att acceptera detta. Du kan ta del av informationen på webbplatsen även om du avböjt lagring av cookies, men vissa funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Titta i Hjälp-menyn på din webbläsare för att se hur du ska göra för att stänga av cookies.

Google Analytics

Här kan du läsa om de cookies som Google lagrar i din webbläsare. Google Analytics är enbart aktivt ifall användaren har gett tillåtelse åt oss att lagra cookies i webbläsaren.

Meta Pixel

Här kan du läsa om de cookies som Meta Pixel lagrar i din webbläsare. Meta Pixel är enbart aktivt ifall användaren har gett tillåtelse åt oss att lagra cookies i webbläsaren.

Statistik över besökare

Förutsatt att besökaren har gett tillåtelse till detta samlar vi in anonyma data som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används. Därmed kan vi också förbättra våra tjänster. Dessa data samlas in med hjälp av Google Analytics och Meta Pixel. Detta kan du läsa mera om längre ner på sidan.

Övrigt

En stor del av uppgifterna i vårt Register består av uppgifter som den registrerade själv lämnar via beställningar eller via e-post och dylikt i anslutning till kundrelationen.

Vänligen notera att det som avgör vilka personuppgifter som behandlas och omfattningen av denna behandling är din ställning, till exempel om du verkar i egenskap av kund eller besöker våra hemsidor.

5. Dessa delar vi insamlad information med

Kontaktformulär

Den information som lämnas via kontaktformuläret delas inte med någon tredje part. Endast ett fåtal har getts förtroende att läsa och behandla den information som besökare skickar in via webbplatsen.

När en användare skickar information transporteras den inmatade informationen över en krypterad anslutning mellan webbläsaren och webbplatsen (HTTPS). Därefter krypterar webbplatsen informationen och lagrar denna. Den lagrade informationen från webbplatsen kan enbart läsas av de som anförtrotts med en inloggning samt ytterligare ett lösenord för avkryptering.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att föra statistik över våra besökare. Google Analytics skapar en profil av besökaren genom att samla in anonym information, t.ex. vilken webbläsare som används och på vilken typ av hårdvara webbläsaren används.

Ingen personlig identifierbar information samlas in av Google Analytics.

Läs Googles Sekretess- och användarvillkor för att ta reda på hur de använder informationen som vi delar med dem.

Meta Pixel

Vi använder Meta Pixel för att föra statistik över våra besökare och rikta vår marknadsföring.

Ingen personlig identifierbar information samlas in av Meta Pixel.

Läs Meta Pixels Sekretess- och användarvillkor för att ta reda på hur de använder informationen som vi delar med dem.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att bedöma om våra besökare är människor. Detta för att undvika att robotar skickar spam via våra formulär. Det här innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Övrigt

Eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje parter grundar sig på skriftliga avtal som säkerställer att dina personuppgifter är skyddade. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i enlighet med de lagliga skyldigheter som åläggs oss därtill.

Vi behandlar inte personuppgifter utanför EU/EES-området.

6. Så här länge lagrar vi insamlad information

Den information som samlats in via kontaktformulären lagras på webbplatsen i åtminstone ett (1) år. I övrigt sparas dina uppgifter så länge som de behövs för ändamålet för vilket de samlades in eller som lagen kräver. Det är således inte alltid möjligt att definiera lagringstiden på förhand.

Vi kan dock vara förpliktigade att bevara vissa av våra kunders personuppgifter för att iaktta bokföringslagen eller annan tvingande lagstiftning också efter att kund- eller användarförhållandet eller någon annan grund för behandling av personuppgifter upphört.

7. Användaren har full kontroll över sin information

Användaren har full kontroll över sin information. Detta innebär att du t.ex. när som helst har rätt att begära en redogörelse för vilken information om användaren som vi besitter. Du har också rätt att begära att informationen raderas.

Som utgångspunkt är det kostnadsfritt att utöva de rättigheter du har i egenskap av registrerad. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift om begäran är av repetitiv art eller uppenbart ogrundad eller oskälig.

Om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad kan du vända dig till info@fvm.fi.

8. Så här skyddar vi insamlad information

Genom vidtagande av organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställer vi att dina uppgifter är trygga till alla delar, skyddade från obehörig behandling och inte förstörs, raderas, ändras eller olovligen överförs. Programvaran som driver webbplatsen uppdateras kontinuerligt för att åtgärda säkerhetsbrister som uppdagas över tid. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server är krypterad.

Personer som behandlar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Uppgifterna är samlade i databaser, vilka är skyddade av användarnamn och lösenord samt tekniskt skyddade av brandmur.

9. Kontakt

Förfrågningar som gäller denna dataskyddsbeskrivning/integritetspolicy kan sändas till den person som nämns i början av detta dokument.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768
E-post: tietosuoja@om.fi